Coli-laadsete bakterite ja Escherichia coli määramine joogiveest
02.08.2018
 
Sotsiaalministri määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kohaselt võib coli-laadsete bakterite ja Escherichia coli määramist läbi viia kahe meetodiga: EVS EN ISO 9308-1 (membraanfiltratsioon) või EVS EN ISO 9308-2 (Colilert-18). 
Kui membraanfiltratsioonitehnika  kasutamine on enamasti võimalik vaid väga puhaste vete puhul, siis EVS EN ISO 9308-2 (Colilert-18) eelisteks on analüüsile kuluv lühem aeg (18 h) ja võimalus seda kasutada sealhulgas vete puhul, mis sisaldavad märkimisväärses hulgas heljumit ja kõrvalmikrobiootana heterotroofseid baktereid. Neil põhjustel on mikrobioloogia laborites Tartus, Tallinnas ja Saaremaal esimese valikuna kasutusel Colilert-18 ning membraanfiltratsiooni kasutatakse vaid pudelitesse villitud vete uurimisel. Samas on alati kliendil võimalus tellida analüüs ka EVS EN ISO 9308-1 kohaselt tehes vastava märke proovi kaaskirjale. Rakvere labor jätkab membraanfiltratsioonitehnika kasutamist kõigi veeproovide puhul.