Ülevaade

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL) on Maaeluministeeriumi hallatav riigiasutus (põhimäärus kinnitatud põllumajandusministri 07. mai 2010 a määrusega nr 54 (RTL 2010, 25, 441), asukohaga Tartus. VTL-i koosseisu kuuluvad piirkondlikud laboratooriumid Tallinnas, Rakveres ja Saaremaal. Kõik laboratooriumid on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ja vastavad EVS- EN ISO/IEC 17 025 nõuetele. 
 
VTL-i  tegevusvaldkondadeks  on uuringute teostamine loomahaiguste  diagnoosimiseks ning analüüside teostamine toidu, vee ja söötade ohutuse ning kvaliteedi kontrollimiseks.
VTL-i esmaseks ülesandeks on tagada riikliku järelevalve vajadustest tulenevate analüüside  ja uuringute läbiviimine lähtuvalt Veterinaar- ja Toiduameti, Terviseameti, Tarbijakaitseameti, Põllumajandusameti  ja  teiste  järelevalveasutuste tellimusest.
 
VTL  teostab erinevatest riiklikest seireprogrammidest (nt. riiklik loomatauditõrje programm, saasteainete ja veterinaarravimijääkide seireprogramm) tulenevaid uuringuid ja analüüse.
Vajadusel saadab VTL uurimismaterjali diagnoosi täpsustamiseks või tulemuse kinnitamiseks  rahvusvahelisse referentlaboratooriumisse. 
 
Eriti ohtlike loomataudide kahtluse korral on VTL-s tagatud uurimismaterjali ööpäevaringne vastuvõtt.   
 
Inimestele ja loomadele ühiste haigustekitajate, samuti toiduohutuse küsimustes teeb VTL koostööd Veterinaar- ja Toiduameti ning Terviseameti allasutustega.
 
Lisaks riiklike ülesannete täitmisele osutab VTL laboratoorset teenust eraloomaarstidele, loomakasvatuse ja toiduainete töötlemisega tegelevatele ettevõtetele ning teistele huvitatud isikutele.  
Laboratoorsete teenuste kõrval on VTL-st võimalik  saada konsultatsiooni loomahaiguste laboratoorse diagnostika ja toiduohutuse ning -kvaliteedi alastes küsimustes. 
 
Koostöös Eesti Maaülikooli ja teiste uurimisasutustega nii kodu kui välismaal tegeleb VTL ka teadusliku uurimistöö ja arendustegevusega.
 
Lähtuvalt Toidu-ja Söödaseadusest omab VTL volitusi teostada riikliku järelevalve analüüse toidu koostise ja toiteväärtuse, saasteainete, veterinaarravimijääkide ja mikroorganismide, GMO ja loomse proteiini   määramise valdkondades.
Tulenevalt EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusest teostab VTL põllumajandustoodete koostise- ja kvaliteedianalüüse.
 
Lisaks tegutseb  VTL riikliku referentlaboratooriumina mitmetes erinevates valdkondades.