Kaasaegsed laboriteenused ja kompetentne personal

Tööpakkumised

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium   
pakub tööd Tartus:

toiduohutuse mikrobioloogiliste riskide hindamise peaspetsialistile 

Töö kirjeldus:

 • riskihinnangute koostamine ning ekspertarvamuste andmine toidu ja sööda mikrobioloogilise ohutuse valdkonnas
 • valdkonda puudutavate andmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine ning vajadusel väljastpoolt laboratooriumi ekspertide kaasamine
 • riskidest teavitamine ja valdkonda puudutava avaliku teabe koostamine, edastamine, pädevuse piires asjaomaste ametkondade nõustamine
 • info hankimine valdkonna arengusuundadest, arendustegevuse osas ettepanekute tegemine ja nende elluviimises osalemine
 • koostöö valdkonna teadus- ja arendusasutustega ning osalemine rahvusvaheliste riskihindamise võrgustike töös
 • riskihindamist toetavates siseriiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemine


Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus bioloogia (soovitavalt mikrobioloogia), toiduteaduse või –tehnoloogia valdkonnas vähemalt magistrikraadi või sellega võrdsustatud tasemel
 • eelnev töökogemus valdkonnaga seotud erialal vähemalt 3 aastat
 • teadmised toidu mikrobioloogiliste ohtude valdkonnast, seda reguleerivate õigusaktide tundmine
 • teadmised riskihindamise teaduslikest põhimõtetest
 • väga hea arvutikasutamise oskus
 • teaduspublikatsioonide, -hinnangute või arvamuste koostamise kogemus
 • eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel
 • suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus 
 • hea analüüsi- ja sünteesivõime, korrektsus ja täpsus
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
 • hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus 
 • algatusvõime, pingetaluvus
 • valmidus sise- ja välislähetusteks

Eeliseks on:

 • doktorikraad või selle omandamine
 • teadmised statistilisest andmeanalüüsist ja mudeldamisest
 • erialastes rahvusvahelistes koostööprojektides osalemise kogemus

Pakume:

 • huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd
 • enesetäiendamise võimalusi
 • kaasaegset ja arenevat töökeskkonda
 • sportimis-ja tervisesoodustusi


Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel


Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega. 

Motivatsioonikiri ja CV saata hiljemalt 30. juuniks 2021 e-posti aadressidel: kaire.linamagi@vetlab.ee ja mari.reinik@vetlab.ee 
 

 

 

VTL