Isikuandmete töötlemine

Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.
 
 
Veebilehe külastamine 
 
Rakendatakse  välisveebis veebianalüütika tööriista Webalizer, mis kogub üldandmeid selle kohta, kuidas külastaja veebilehte kasutab. Näiteks kogub  Webalizer andmeid külastajate geograafia, arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi versiooni kohta, külastamise aja ja kestuse ning välisveebi lehtede külastuste hulga ja nende vahel liikumise kohta.
Kogutavaid andmeid ei seostata isikut tuvastava teabega ning Veterinaar- ja Toidulaboratoorium näeb neid üksnes isikustamata kujul. Need andmed on aluseks ainult veebilehe külastusstatistika koostamiseks. Saadud teavet kasutatakse  veebilehe sisu ja struktuuri arendamiseks ning kasutusmugavuse suurendamiseks.
 


Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi territoorium
 
Osa sisehoovist on ööpäevaringse videovalve all. Isikute liikumine hoonesse ja territooriumil (siseõu, hoonega piirnevad alad) salvestatakse turvakaalutlustel. Videosalvestuse käigus saadud isikuandmeid kasutatakse üksnes asutusesiseselt Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi ja tema töötajate ning külaliste turvalisuse tagamiseks. Eeltoodud isikuandmeid säilitatakse 50 kalendripäeva.
 


Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi külalised
 
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumit külastavad isikud registreeritakse (nimi, asutus, külastuse aeg) paberkandjal andmestikku. Külaline võetakse vastu ja lubatakse laboriruumidesse vaid VTL töötaja saatel. Külaliste isikuandmeid töödeldakse turvakaalutlustel ja külalise nõusolekul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (külalise allkiri registreerimisvormil).
 


Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi kliendid
 
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium vajab klientide andmeid oma põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks /  laboriteenuse osutamiseks  ja kliendisuhete haldamiseks. Klientide andmeid töödeldakse tagades, et töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev seadusest tuleneval õiguslikul alusel ja arvestades VTL kvaliteedijuhtimissüsteemiga kehtestatud nõudeid (kvaliteedikäsiraamat).  
Isikuandmete töötlemise põhjusteks on: 
• lepingute ettevalmistamine ja täitmine;
• katseprotokollide ja uurimisteadete koostamine ja edastamine; 
• arvete esitamine, maksete ja muude rahaliste toimingute tegemine;
• kliendi enda algatusel kaebuse vms dokumendi sh klienti tagasiside esitamine; 
• SAK ja marutaudi aruannete koostamine  ( sisaldab kliendi / jahimehe  nime)
 


Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi partnerid
 
Töötleme piiratud hulgal teenusepakkujaid, tarnijaid ja partnereid esindavate isikute andmeid, selleks, et täita lepingut, mille VTL on teise poolega sõlminud.
 


Kirjale, selgitustaotlusele, märgukirjale ja teabenõudele vastamine
 
Andmed Veterinaar- ja Toidulaboratooriumiga peetava kirjavahetuse kohta on kättesaadavad Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi kodulehel avalikus dokumendiregistris. Dokumendiregistri avaliku vaate põhjal ei ole võimalik füüsilist isikut tuvastada, sest avaldatakse üksnes initsiaalid.
 
Isikute taotlused ja pöördumised registreeritakse  avalikus dokumendiregistris ning need on tunnistatud piiratud juurdepääsuga teabeks. Isikute isikuandmeid hoitakse elektrooniliselt dokumendihaldussüsteemis ning neid kasutatakse vaid tema pöördumisele vastamiseks. Kui isiku pöördumisele vastamiseks on lisainfo saamiseks vaja suhelda kolmanda osalisega, avaldatakse isikuandmed vähimas vajalikus mahus. Kui pöördumine sisaldab delikaatseid isikuandmeid, piiratakse dokumentidele juurdepääsu ka asutusesiseselt. Selliste dokumentidega saavad tutvuda vaid Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi töötajad, kelle ametiülesannete täitmiseks on see vajalik.
 
Kui kolmas osaline soovib tutvuda isiku ja Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi vahel peetud kirjavahetusega ja esitab vastava teabenõude, siis vaadatakse isiku päringu üle ja otsustatakse, kas dokumenti on võimalik välja anda osaliselt või täielikult. Teabenõude korras dokumendi väljaandmisel kaetakse kinni isiku isiklikud kontaktandmed (postiaadress, telefon ja e-post). Kontaktandmeid ei kaeta kinni kui kirjavahetust on peetud juriidilise isiku või asutuse esindajaga. Muus osas sõltub juurdepääsupiirangu kehtestamine dokumendi sisust. Dokumentidele juurdepääsupiirangute alused on sätestatud avaliku teabe seaduse §-s 35. Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult nendele asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus nendega tutvuda (nt uurimisasutus, prokuratuur või kohus).
 
Kui Veterinaar- ja Toidulaboratooriumile on saabunud isiku kiri, selgitustaotlus, märgukiri või teabenõue, millele vastamine kuulub teise asutuse pädevusse, edastatakse pöördumise sinna ning vastavast edastamisest teavitame isikut kirjalikult.
 
Vastavalt Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi dokumentide loetelule säilitatakse isikutega peetavat kirjavahetust üldjuhul 7 aastat või õigusaktis sätestatud tähtaja saabumiseni. Pärast säilitustähtaja möödumist dokumendid ja andmed dokumendiregistrist hävitatakse. 
 


Kandideerimine tööle või praktikale
 
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse tööle kandideerimisel koguneb kandidaatide kohta isikuandmeid, mida töötlevad peaspetsialist-personalitöötaja ning värbamiskomisjoni liikmed. 
Teistel töötajatel juurdepääs isikuandmetele puudub.
 
Kandidaatide isikuandmed kogunevad siis, kui ta esitab kandideerimisnõuetest tulenevaid dokumente, sealjuures:
• lähtutakse kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
• eeldatakse, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võib Veterinaar- ja Toidulaboratoorium suhelda;
• kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid on Veterinaar- ja Toidulaboratoorium tema kohta kogunud;
• kandidaadil on õigus  kogutud andmetega tutvuda ning anda nende kohta selgitusi ja esitada vastuväiteid;
• teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
• mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitatakse üks aasta;
• kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud (sh  pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
 
Samasuguseid põhimõtteid kohaldatakse ka praktikale soovijate kohta
 


Isiku õigused teda puudutava andmetöötluse suhtes
 
Isikul on õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium keeldub andmete väljastamisest üksnes juhul, kui see võib:
• kahjustada teise isiku õigusi või vabadusi
• kahjustada avaliku korra kaitset või riigi julgeolekut
• takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist.
Isikul on õigus isikuandmete esitamisel saada teada:
- kes vastutab andmetöötluse eest;
- millisel õiguslikul alusel ja mis eesmärgil neid töödeldakse;
- kas isikuandmeid edastatakse kellelegi, sh kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, ning kust tuleb kohustus seda teha;
- kui kaua isikuandmeid säilitatakse;
- kas tema suhtes tehakse automatiseeritud otsus või profiilianalüüsi.
Kui andmed ei pärine isikult endalt, siis teda teavitatakse lisaks eeltoodud loetelule:
- milliseid isikuandmeid töödeldakse,
- kust need isikuandmed on pärit.
Isikul on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise kohta vastuväide.
Isikut teavitatakse enne, kui tema andmeid kavatsetakse töödelda muul eesmärgil kui isikuandmeid algselt koguti.
Isikul on õigus nõuda
- ebaõigete isikuandmete parandamist, kustutamist (va siis, kui neid töödeldakse juriidilise kohustuse täitmiseks, avaliku võimu teostamiseks või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks);
- piirata isikuandmete töötlemist (va siis, kui neid töödeldakse juriidilise kohustuse täitmiseks, avaliku võimu teostamiseks või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks),
- et tema isikuandmete alusel ei tehtaks tema kohta automatiseeritud otsust,
- võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi (kui andemete töötlemine põhines nõusolekul).
Taotlusele  vastatakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Vastus edastatakse eelkõige elektrooniliselt kuid ka muul taotluses märgitud viisil.
Põhjendamatus või korduvas taotluses toodut ei pea rahuldama samuti võib selle täitmise eest küsida mõistlikku tasu, arvestades taotluse rahuldamiseks kulunud halduskulu.
 


Isikuandmetega seotud rikkumine
 
Juhul, kui Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis toimub eraisikute isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis tuleb sellest teavitada Maaeluministeeriumi  andmekaitsenõuniku, kelle poole saab pöörduda e-posti teel: dpo@agri.ee.